За SHELDON проекта

Редица проучвания показват, че учениците с емоционални и поведенчески нарушения и затруднения в ученето (EBLD) имат ниска мотивация за учене и са изложени на по-голям риск от преждевременно отпадане от училище, а в последствие и от изпадане в безработица и извършване на правонарушение, като тези рискове се реализират не само на по-късна възраст, но и в младежка. Проучванията разкриват, че всички страни по света се сблъскват със сходни социални проблеми в тази област. Още повече, че съществуващите модели за интервенция не показват достатъчни резултати по отношение преодоляването на проблеми като ранното напускане на училище, безработицата и антисоциалното поведение.

Целта на този проект е да създаде иновативен модел за интервенция, основан на когнитивни и наративни психотерапевтични принципи и елементи, в резултат на който учениците с EBLD да повишат мотивацията си за учене и да бъде предотвратено преждевременното им отпадане от училище. Целта на този модел е точното определяне на генетично програмираните потребности, т.е. на онова, което предизвиква емоционалните и поведенческите им затруднения. Проектът цели разширяване на модела чрез акцентиране върху детските мисли, т.е. чрез създаване на възможност те да бъдат променяни и настоящите форми на удовлетвореност да бъдат модифицирани и заместени с такива, кореспондиращи с просоциалното поведение. Този метод ще увеличи вътрешната мотивация на учениците с EBLD за поведенчески промени.

Основната цел на проекта е да създаде иновативен модел за интервенция, основан на когнитивни и наративни психотерапевтични принципи и елементи, в резултат на който учениците с EBLD да повишат мотивацията си за учене и да бъде предотвратено преждевременното им отпадане от училище. Моделът за интервенция ще бъде създаден за ученици с EBLD на възраст от 12 до 19 години, които са част от образователната система (средни училища, професионални гимназии, специализирани училища и интернати). Целевата група на проекта обхваща ученици с: дефицит на вниманието, хиперактивност, проблеми с паметта, девиантно поведение, невладеещи националния език, бедни социални умения, агресивно поведение, асоциално поведение, интелектуални увреждания. Специално внимание ще бъде отделено на учениците в неравностойно социално-икономическо положение. Другата голяма група бенефициенти ще включва учители / обучители, които работят с деца от целевата група и които ще прилагат създадения иновативен модел за интервенция, както и останалите резултати от проекта.

Цели на проекта:
• да бъде създаден инструмент, чрез който да бъде дефиниран профилът на учениците с EBLD;
• да бъде създаден и тестван иновативен модел за интервенция, базиран на научно-изследователски методи и принципи и елементи от когнитивната и наративна психотерапия, който в последствие ще бъде предоставен на международен екип от преподаватели;
• да бъде създаден игрови ИТ инструмент, базиран на модела за интервенция, който да даде възможност да бъдат прилагани съвремени подходи за ангажиране на обучаеми и преподаватели.