Πνευματικά προϊόντα

ΔΠ1: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ο στόχος της δημιουργίας του Εργαλείου Ανάλυσης Προφίλ Μαθητών (ΕΑΠΜ) είναι να εντοπίσει και να κατανοήσει βαθύτερα τους λόγους των συναισθηματικών, συμπεριφορικών και μαθησιακών προβλημάτων των μαθητών με ΣΣΜΔ που τους οδηγούν σε χαμηλή μαθησιακή κινητοποίηση, κάνοντάς τους έτσι μία ομάδα υψηλού κινδύνου για πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και μετέπειτα κοινωνική μειονεξία. Το ΕΑΠΜ, καθώς και τα άλλα πνευματικά προϊόντα, θα δημιουργηθούν για χρήση από ειδικούς των εκπαιδευτικών φορέων (ψυχολόγους, παιδαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς, δασκάλους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ.).

ΔΠ2: ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΣΜΔ
Το Μοντέλο Παρέμβασης για Μαθητές με ΣΣΜΔ (ΜΠΜΚ) είναι ο πυρήνας του έργου. Ο στόχος του ΜΠΜΚ είναι η δημιουργία μιας ψυχοπαιδαγωγικής μεθόδου για την αύξηση της μαθησιακής κινητοποίησης των μαθητών με ΣΣΜΔ και της κοινωνικής τους ένταξης.

ΔΠ3: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο στόχος αυτής της παραγωγής είναι να προετοιμάσει το Αναλύτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Μοντέλο Παρέμβασης για τους Μαθητές, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες σε σχέση με το πώς γίνεται η χρήση των διανοητικών προϊόντων(ΔΠ) του έργου

ΔΠ4: ΠΑΧΝΙΔΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΣΜΔ
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα παρουσιαστεί σε παιχνιδιοποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον – για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών του 21ου αιώνα και για να είναι προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος, καθώς και να μειώσει κάθε κόστος εκτύπωσης και ενημέρωσης περιεχομένου. Το παιχνιδιοποιημένο περιβάλλον θα είναι πολύγλωσσο και θα έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει επιπλέον γλώσσες μετά το τέλος του έργου.