Σκοποί και στόχοι

Ο βασικός στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει ένα καινοτόμο μοντέλο παρέμβασης στηριγμένο στις αρχές και τα στοιχεία των γνωστικών και των αφηγηματικών ψυχοθεραπειών ώστε να βελτιώσει τη μαθησιακή κινητοποίηση των μαθητών με ΣΣΜΔ.Το μοντέλο παρέμβασης θα δημιουργηθεί για μαθητές με ΣΣΜΔ ηλικίας 12-19 ετών που σπουδάζουν σε σχετικούς εκπαιδευτικούς φορείς (π.χ. δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευσης, ειδικά σχολεία ή σχολεία νέων). Η άμεση ομάδα-στόχος του έργου – οι μαθητές με προβλήματα προσοχής, υπερκινητικότητα, προβλήματα μνήμης, τάση να μην υπακούουν στους κοινωνικούς κανόνες και οδηγίες, φτωχές γλωσσικές ικανότητες, φτωχές κοινωνικές δεξιότητες, επιθετική, αποσυρμένη ή παράξενη συμπεριφορά, κακή ακαδημαϊκή επίδοση και μαθητές με ήπιες διανοητικές δυσκολίες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντες μαθητές. Η άλλη μεγάλη ομάδα ωφελούμενων θα είναι εκπαιδευτές / εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συνεργάζονται με την ομάδα-στόχο των μαθητών οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν το καινοτόμο μοντέλο παρέμβασης και τα άλλα προϊόντα έργου.

Στόχοι του έργου:

  • να δημιουργηθεί ένα εργαλείο που θα προσδιορίζει το προφίλ των μαθητών με ΣΣΜΔ .
  • να δημιουργηθεί και να δοκιμαστεί ένα καινοτόμο μοντέλο παρέμβασης που βασίζεται σε μεθόδους επιστημονικής έρευνας και τις αρχές και τα στοιχεία της γνωστικής και της αφηγηματικής ψυχοθεραπείας· να ετοιμαστεί το μοντέλο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια διεθνή ομάδα εκπαιδευτικών.
  • να δημιουργηθεί ένα παιχνιδιοποιημένο εργαλείο πληροφορικής που θα χρησιμοποιεί το μοντέλο παρέμβασης του έργου και θα επιτρέπει τις εξατομικευμένες προσεγγίσεις εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών