Заключителен семинар за експлоатация на резултатите по проект Sheldon

НАРХУ организира заключително събитие по проекта, озаглавено „Осигуряване на експлоатация и устойчивост на резултатите на Sheldon“. Основната цел беше да се предоставят на участниците окончателните версии на разработените интелектуални резултати, както и да се потвърдят вече постигнатите споразумения за експлоатация им от Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН), както и от училища на територията на Златоград, където се обучават ученици с емоционални и поведенчески нарушения и затруднения в ученето. В събитието взеха участие 14 човека, сред които бяха: ръководители и експерти от ЦКБППМН, директори на училища, психолози и представители на Регионалния инспекторат към Министерството на образованието.

Събитието започна с благодарствена реч на българския екип на проекта към обществените институции и училища, които подкрепиха изпълнението на проекта Sheldon. Програмата на събитието продължи с подробни демонстрации на ИР1,2,3 и ИР4. Проведе се и панелна сесия, посветена на иновативните подходи и инструменти за повишаване на мотивацията  за учене на учениците и предотвратяване отпадането от училищната система на ученици с емоционални и поведенчески нарушения и затруднения в ученето. В края на работния ден бяха потвърдени няколко споразумения за по-нататъшна експлоатация на инструментите за интервенция на Sheldon и по този начин резултатите от проекта ще бъдат активно използвани и през следващите учебни години от български училища, както и от образователни експерти в ЦКБППМН.

Вашият коментар