Цели и задачи

Oсновната цел на проекта е да създаде иновативен модел за интервенция, основан на когнитивни и наративни психотерапевтични принципи и елементи, в резултат на който учениците с EBLD да повишат мотивацията си за учене и да бъде предотвратено преждевременното им отпадане от училище. Моделът за интервенция ще бъде създаден за ученици с EBLD на възраст от 12 до 19 години, които са част от образователната система (средни училища, професионални гимназии, специализирани училища и интернати). Целевата група на проекта обхваща ученици с: дефицит на вниманието, хиперактивност, проблеми с паметта, девиантно поведение, невладеещи националния език, бедни социални умения, агресивно поведение, асоциално поведение, интелектуални увреждания. Специално внимание ще бъде отделено на учениците в неравностойно социално-икономическо положение. Другата голяма група бенефициенти ще включва учители / обучители, които работят с деца от целевата група и които ще прилагат създадения иновативен модел за интервенция, както и останалите резултати от проекта.

Цели на проекта:
• да бъде създаден инструмент, чрез който да бъде дефиниран профилът на учениците с EBLD;
• да бъде създаден и тестван иновативен модел за интервенция, базиран на научно-изследователски методи и принципи и елементи от когнитивната и наративна психотерапия, който в последствие ще бъде предоставен на международен екип от преподаватели;
• да бъде създаден игрови ИТ инструмент, базиран на модела за интервенция, който да даде възможност да бъдат прилагани съвремени подходи за ангажиране на обучаеми и преподаватели.