Изтегли

ИП1: АНАЛИТИЧЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОФИЛИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Цели:
Целта на аналитичния инструмент за профилиране на ученици (SPAI) е да идентифицира и разбере в дълбочина причините за емоционалните и поведенческите нарушения и затрудненията в ученето на учениците в неравностойно положение и в риск от ранно отпадане от училище, които демонстрират ниска мотивация за учене и са обект на социално изключване. Аналитичният инструмент, както и останалите интелектуални продукти, ще бъдат създадени да подкрепят работата на специалистите от образователните институции (психолози, педагози, специални педагози, учители, социални работници и т.н.)

ИП2: МОДЕЛ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ И МОТИВИРАНЕ ЗА УЧЕНЕ НА УЧЕНИЦИ С EBLD
Цели:
Моделът за интервенция и мотивиране на ученици с EBLD (IMFS) е ключовият резултат на проекта. Целта на модела е да предложи психо-педагогически метод, посредством който да бъде постигнато повишаване на мотивацията за учене и социалното включване на учениците с EBLD.

ИП3: ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ И МОТИВИРАНЕ ЗА УЧЕНЕ
Цели:
Целта на този интелектуален продукт е да предложи обучителна програма за прилагане на модела за интервенция и мотивиране, която да предостави информация за това как да бъдат използвани създадените интелектуални продукти (ИП).

IO4: ИГРОВИ ОБУЧИТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ
Цели:
Учебното съдържание ще бъде представено в адаптирана виртуална среда – в отговор на нуждите на съвременните ученици и учители, което ще го направи достъпно по всяко време и от всяко място, както и ще намали разходите за печат и актуализиране на съдържанието. Игровата виртуална среда ще бъде многоезична и ще позволява включването на допълнителни езици след края на проекта.