Apie SHELDON

Daugybė tyrimų rodo, kad mokiniai, turintys emocinių, elgesio ir mokymosi sunkumų, turi žemą mokymosi motyvaciją, susiduria su didesne rizika anksti nebaigti mokyklos, nedarbo problemomis, padaro nusikaltimus ne tik suaugusiojo, bet ir jauname amžiuje. Tyrimai rodo, kad visos pasaulio šalys susiduria su panašiomis socialinėmis problemomis. Esami intervenciniai modeliai neužtikrina siekiamų rezultatų mokyklos nebaigimo, nedarbo ir antisocialaus elgesio srityse.

Projekto tikslas – sukurti novatorišką intervencijos modelį, pagrįstą kognityvinės ir naratyvinės psichoterapijos principais bei elementais, kuriais būtų skatinama mokinių mokymosi motyvacija, tokiu būdu siekiant išvengti mokinių, turinčių emocijų ir elgesio sunkumų, ankstyvo pasitraukimo iš mokyklos. Šio modelio tikslas yra identifikuoti genetiškai užprogramuotus poreikius, t. y. šių poreikių turinį, kuris lemia emocinius ir elgesio sunkumus. Projekto metu bus siekiama išplėtoti minėtą modelį atsižvelgiant į vaikų mintis, t. y. įgalinant keisti jų poreikių patenkinimo formas su prosocialia elgsena. Šis metodas padidins mokinių vidinę motyvaciją, susijusią su elgesio pokyčiais.

Numatyti projekto rezultatai:
1. MOKINIO PROFILIO ANALIZĖS PRIEMONĖ
2. MOKYMOSI MOTIVACIJOS INTERVENCIJOS MODELIS MOKINIAMS, TURINTIEMS EMOCIJŲ, ELGESIO IR MOKYMOSI SUNKUMŲ
3. MOKYMOSI MOTIVACIJOS INTERVENCIJOS MODELIO MOKYMO PROGRAMA
4. SUŽAIDYBINTAS MOKYMOSI APLINKA

Projekte numatytas virš 500 žmonių, iš susijusių ir tikslinių grupių, įtraukimas į projektines veiklas:
– apmokyta 100 mentorių,
– dalyvaus 75 pedagogai ir administracijos nariai,
– 80 mokinių, turinčių emocijų, elgesio ir mokymosi sunkumų,
– ir daugiau kaip 250 suinteresuotųjų asmenų.

Projekto rezultatai turės tiesioginę įtaką:
• didinant mokymosi motyvaciją ir sumažinant moksleivių ankstyvą pasitraukimą iš mokyklos;
• didinant mokinių, turinčių emocijų, elgesio ir mokymosi sunkumų, socialinę įtrauktį ir aktyvesnį dalyvavimą visuomenėje;
• tobulinant švietimo įstaigų specialistų kompetenciją, susijusią su jų profesijų profiliais;
• didinant švietimo įstaigų specialistų skaitmeninės kompetencijos lygį;
• didinant mokytojų motyvaciją ir pasitenkinimą kasdieniu darbu;
• didinant mokytojų, mokslininkų, dėstytojų, bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, politikos formuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių tobulėjimo galimybės;
• didinant tėvų pasitenkinimą mokyklų veiklomis;
• tobulinant profesines specialistų, dalyvaujančių projekto veiklose, kompetencijas.