Tikslai ir uždaviniai

Šio projekto tikslas – sukurti mokiniams, turintiems emocijų ir elgesio sunkumų, mokymosi motyvacijos skatinimo modelį, pagrįstą kognityvine psichoterapija ir integruojantį kognityvinės elgesio terapijos ir naratyvinės terapijos principus ir taip prisidėti prie mokinių, nebaigusių mokyklos, skaičiaus mažinimo.

Projekto metu sukurtas skatinimo modelis bus skirtas 12-19 m. amžiaus mokiniams, turintiems emocijų ir elgesio sunkumų, besimokantiems atitinkamose ugdymo įstaigose (vidurinėse, profesinio mokymo, specialiosiose ar jaunimo mokyklose).

Projekto tiesioginė tikslinė grupėmokiniai, turintys dėmesio, hiperaktyvumo, atminties problemų, linkę nepaisyti socialinių normų ir taisyklių, pasižymintys menkais kalbiniais ir socialiniais įgūdžiais, agresyviu, suvaržytu ar keistu/problemišku elgesiu, menkais mokymosi pasiekimais ir/arba turintys nežymų intelekto sutrikimą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas socialiai ir ekonomiškai nuskriaustiems mokiniams. Kita didelė naudos gavėjų grupė – mokytojai/pedagogai, kurie dirba su tiksline mokinių grupe ir naudos sukurtą motyvacijos skatinimo modelį bei kitus projekto rezultatus.

Projekto uždaviniai:

•       sukurti priemonę, galinčią padėti identifikuoti mokinių, turinčius emocijų, elgesio ir mokymosi sunkumų, poreikius;
•       sukurti ir išbandyti mokymosi motyvacijos skatinimo modelį, integruojantį kognityvinės elgesio terapijos ir naratyvinės terapijos principus bei elementus;
•       paruošti mokymosi motyvacijos skatinimo modelio mokymą programą pedagogams;
•       paruošti sužaidybintą internetinę aplinką, kuri užtikrintų besimokančiųjų ir pedagogų įsitraukimą.į sukurto motyvacijos skatinimo modelio naudojimą.